Завантаження...
дніпровський центр професійно-технічної освіти державний професійно-технічний навчальний заклад офіційний веб-сайт

Електронна бібліотека ФПО

Віртуальна бібліотека

для підготовки фахового молодшого бакалавра

 

Для пошуку потрібного підручника перейдіть до потрібного розділу з наведеного нижче списку. Виберіть потрібну книгу, вона відкриється в новій вкладці, де її можна буде переглянути і завантажити на свій пристрій, натиснувши на відповідну для скачування іконку.

 

 

УДК 629 Автомобілі. Автомобільні двигуни. Технічна експлуатація  автомобілів. Електрообладнання автомобілів.

1. Кисликов В. Ф. Лущик В. В. Будова й експлуатація автомобілів: Підручник. К.: Либідь. 2006. 400с.

2. Коваленко В.М.: Діагностика і технологя ремонту автомобілів: Підручник/ В.М.   Коваленко. Щуріхін В.К. К.: Літера ЛТД. 2017. 224с.

3. Лудченко О. А.  Технічнне  обслуговування і ремонт автомобілів: Підручник. К.: Знання   Прес. 2003 511с.

 

Безпека життєдіяльності та цивільний захист.

1. О.І Запорожець, Б.Д. Халмурадов, В. І. Применко. Безпека життєдіяльності  підручник. К.: Центр учбової літератури, 2013.-448 с.

2. В. В.Зацарний, Н. А. Праховнік, О. В. Землянська. Безпека життєдіяльності: Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр»   – К.:НТУУ «КПІ», 2016 - с. 92.

3. Желібо Є. П.,  Заверуха Н.М., Зацарний В. В. Безпека життєдіяльності: Навчальний посіб. За ред.. Є.П. Желібко. 6-е вид.-К.: Каравела, 2008.-344 с.

4. О. Г. Левченко, О. В. Землянська, Н. А. Праховнік, В. В. Зацарний. Безпека життєдіяльності та цивільний захист [Електронний ресурс]: підручник для студ. спеціальностей з природничих, соціально-гуманітарних наук та інженерно-комунікаційних технологій ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові данні– Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 267 с.

 

Будівельна техніка.

1. Слободян Н. М. С 82 Будівельна техніка: практикум Н. М. Слободян, О. Б. Волошин. Вінниця: ВНТУ, 2013.  104 c.

 

УДК 69. Будівельне матеріалознавство.

1. Баженов В. А. Будівельна механіка: Навчальний посібник. К. 2013. 439с.

2. Пащенко Т. М. Світла З. І. : Будівельне матеріалознавство. За ред. Г. С. Писаренка. 2го від.  допов. І.перероб.-К. Виша шк. 2004. 655с.

3. В. А. Баженов  Г. М. Іванченко  О. В. Шишов  С. О. Пискунов. БУДІВЕЛЬНА МЕХАНІКА Розрахункові вправи. Задачі. Комп’ютерне тестування. Навчальний посібникКиїв  2013.

4. Пащенко Т.М. Світла З.І. Будівельне матеріалознавство.: підручник. 330с

5. Кривенко П. В. Пушкарьова К. К. Барановський. Будівельне матеріалознавство: Підручник. К. Видавництво Ліра К. 2012 624 с

6. Дрворкін Л. Й. Лаповська С. Д. Будівельне матеріалознавство. Підручник. Рівне: НУВГП 2016. 448 с.

 

Будівельні конструкції

1. «БЕТОНИ І БУДІВЕЛЬНІ РОЗЧИНИ» МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ. Харків. 2016. 48 с.

2. Хоменко О. Г. Залізобетонні конструкції: Навчальний електронний посібник. Глухів. 2017. 208 с.

 

Взаємозамінність, стандартизація та технічні  вимірювання

1. О. Ф. Грищенко. Стандартизація та сертифікація товарів і послуг : конспект лекцій – Суми : Сумський державний університет, 2019. – 54 с.

2. Саранча Г. А. Метрологія, стандартизація, відповідність та управління якістю: Підручник. К.: Центр навчальної літератури. 2006.-672 с.

 

УДК 51 Вища математика

1.  Вища математика: Підручник  Домбровський В. А. Крижанівський І. М. Мацьків Р. С. Мигович Ф. М. Неміш В. М. Окрепкий Б. С.  Хома Г. П.  Шелестовська М. Я.  за редакцією Шинкарика М. І.  Тернопіль: Видавництво Карп’юка, 2003р  480с.

2. Пак В. В.  Носенко Ю. Л. Вища математика: Підручник. К.: Либідь, 1996. 440 с.

3.  Денисюк В. П. Вища математика: Модульна технологія навчання, навч. посіб. ч. 2. К.: Вид-во Нац.  авіац. ун-ту «НАУ-друк». 2009. 276с.

4.  Денисюк В. П. Вища школа: Модульна технологія навчання, навч. посіб. ч. 3. К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк» 2009. 444с.

5.  Дубовик В. П. Юрик І. І.  Виша математика: Збірник задач: Навчальний посібник за ред. Дубовик В. П. Юрик І. І.: К.  «А.С.К.» 2005. 480с.

6.  Дубовик В. П. Юрик І. І.  Вища математика: Навчальний посібник. К.: «А.С.К.» 2006. 648с.

7.  Дубовик В. П.  Юрик І. І.    Вища математика: Навчальний посібник. Х.: Веста, 2008. 200с.

8.  Клепко В. Ю. Голець В. Л. Вища математика в прикладах і задачах: Навчальний посібник  К.:   Центр учбової літератури. 2009.  594с.

9. Коваленко Л. Б. Збірник тестових завдань з вищої математики для менеджерів: навч. Посібник  Л.Б. Коваленко; Харків. Нац. ун-т міськ. Гос-ва ім. О. М. Бекетова. 2ге вид.  перероб. Та допов.  Харків: ХНУМГ Ім О. М. Бекетова. 2020. 473 с.

10.  Овчинников П. П.  Михайленко В. М. Вища математика підручник  У 2ч. Ч. 2: Диференціальні рівняння. Операційне числення. Ряди та їх застосування. Стійкість за ляпуновим. Рівняння математичної фізики. Оптимізація і керування. Теорія ймовірностей. Числові методи; За аг. Ред. П. П. Овчинникова; перю з рос. 3тє вид., випр.  К.: Техніка, 2004 792 с.

 

Вступ до фаху (Автомобільний транспорт ).

В. В. Біліченко, В. П. Кужель, А. А. Кашканов, С. О. Романюк. Вступ до фаху. Транспортні технології (автомобільний транспорт) : навчальний посібник /– [2-ге вид. перероб. і доп.]. – Вінниця : ВНТУ, 2019. – 121 с.

 

Газотермічна обробка матеріалів.

1. Газотермічна обробка матеріалів. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів за напрямом підготовки 6.050504 "Зварювання" / Укл: Ганєєв Т.Р., Прибитько І.О. – Чернігів: ЧДТУ, 2013. - 24с.

 

Економіка  підприємств (РІЗНЕ).

1. Іванілов О. С. Економіка підприємства: підруч. [для студ. вищ. навч.закл.]  О. С. Іванілов  К.: Центр учбової літератури, 2009.  728 с.

2. Іванова В. В. : Планування діяльності підприємства: Навчальний посібник.-К.: Центр навчальної літератури, 2006.-472 с

3. Ємець О. І. Основи підприємництва: навчальний посібник. О. І. Ємець, – Івано-Франківськ : Лілея–НВ, 2012. – 147 с.

4. С. В. Панченко, В. Л. Дикань, О. В. Шраменко [та ін.]. Підприємництво [Текст] : підручник.  Харків : УкрДУЗТ, 2018. – Ч. 1. Теоретичні основи організації підприємницької діяльності. – 241 с.

5. Омельяненко Т. В., Задорожна Н. В. Операційний менеджмент: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2003. — 236 с.

6. Марков О. Д. Фактори розвитку автосервісу. -12 с.

 

Електроефективні будівлі. 

1. Задорожна І. П. Основи енергоефективності: навчально-методичний посібник для ПТНЗ– Львів – 2011  78с.

2. Енергоефективність: наука, технології, застосування. Матеріали VI Всеукраїнського науково-практичної конференції. Київ, 24 листопада 2021р.- Київ: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2021.-60с

 

УДК  621.3    Електротехніка.

1. Матвійчук А. Я. Загальна електротехніка: Навчальний посібник. Вінніца 2017. 340с.

2. А. С. Ачкасів, В. А. Лушкін, В. М. Охріменко та ін. Електротехніка у будівництві: підручник А. Є. Ачкасів, В. А. Лушкін, В. М. Охріменко та ін.; за ред.В.М. Охріменко; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. Х.: ХНАМГ, 2010. 384с.

3. Шаповаленко О. Г., Бондар В. М. Основи електричних вимірювань. К.; «Либідь», 2002. 320с.

4. Співак В. М., Гуржій А.М., Нельга А. Т., Ітягін О. С.  Загальна електротехніка і основи електроніки; Київ, КПІ, НМЦ МОНУ 2020. 266 с.

 

УДК  621.74   Зварювання.

1. Александров  О.Г., Антонюк  Д. А. Проектування та експлуатація обладнання для дугового зварювання: Навчальний посібник. Львів: Новий Світ-2000,2020. 310 ст.

2. Биковський О. Г.  Зварювання, різання й контроль якості під час виробництва металоконструкцій: підручник. К.: Основа, 2021.- 400 с

4. Гуменюк І. В. Обладнання та технології зварювальних робіт: навч. посіб. І. В. Гуменюк. К.: Грамота, 2014. 120 с.

5. Карпенко А. С. Технологічна оснастка у зварювальному виробництві  2ге видання, переробл. Та доповн.: Навч. Посібник.-К.: Арістей, 2006. 272 с.

6. Чертов А. І. Технологічне супроводження виготовлення зварних металоконструкцій: навч. Посіб. К.: НТУУ КПІ, 2015. 340с.

7. Драган С. В. Джерела живлення для зварювання плавленням: Навчальний посібник. Миколаїв: УДМТУ, 2002. – 320 с.

8. Е. С. Геворкян, Л. А. Тимофеєва, В. П. Нерубацький, О. М. Мельник. Інтегровані технології обробки матеріалів : підручник. – Харків: УкрДУЗТ, 2016. – 238 с.

9. Гаєвський О. А. Координація зварювальних робіт [текст] навч. посіб.  О. А. Гаєвський, В. О. Гаєвський. – Київ: Центр учбової літератури, 2017.– 168 с.

 

Інженерна геодезія.

1. Степан Войтенко. ІНЖЕНЕРНА ГЕОДЕЗІЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЗБІРНИК . Затверджено  до друку вченою радою Київського національного університету будівництва і архітектури (протокол № 1 від 29. 08. 2014) – 132 с.

2. Шаульський Д.В. Конспект лекцій з дисципліни «ІНЖЕНЕРНА ГЕОДЕЗІЯ» ; – Х. : ХНУМГ, 2013. – 64 с.

 

Інженерна геологія.

1. Л. Зоценко . Інженерна геологія. Механіка ґрунтів, основи і фундаменти: Підруч-ник М. Л. Зоценко, В. І. Коваленко, А. В. Яковлєв, О. О. Петраков, В. Б. Швець, О. В. Школа, С. В. Біда, Ю. Л. Винников. – Полтава: ПНТУ, 2003. – 446 с.

2. Кузьмін В.І. , Білятинський О.А. Інженерна геодезія в дорожньому будівництві: Навч. Посіб. – К.: Вища шк.., 2006. – 278 с.

 

УДК  744 Інженерна та комп`ютерна графіка.

1. Верхола А. П., Коваленко Б.Д. та ін. Інженерна графіка, комп`ютерна графіка: Навч.посібник За ред. А. П. Верхоли. К.: Каравела, 2006, 304с.

2. Климнюк В. Є. Інженерна та комп`ютерна графіка:Навчальний посібник В.Є. Климнюк. Х.: Вид. ХНЕУ, 2013 92 с.

3. Глушко Ю. Ю. Креслення, Навчальний посібник. 2019 108с.

4. Михайленко В. Є. Ванін В. В. та ін. Інженерна та комп`ютерна графіка: Підручник За ред. В. Є.  Михайленка. К.: Каравела 2017. 368с.

 

УДК 811 Іноземна мова (за професійним спрямуванням).

1. Спілкуємося англійською мовою (середній рівень) за ред. Байбакова І.  Гасько О.  Федоришена М. Підручник.  Львів.: Видовництво «Растр-7» .2011. 276с

2. Бучковська С. А.  Сергєєва Г. Б.  Ільєнко О. Л.  Англійська мова для студентів технічних спеціальностей: Навч. посібник. Харьків.: ХНУМГ ім. О. М. Бекотова, 2016. 179с.

3. Лазарєва О. Я.  Англійська мова для студентів технічних ВНЗ  Навч. Посібник. Х. НТУ  ХПІ 2011. 256с.

 

УДК   004   Інформатика  та обчислювальна техніка.

1. Бережна О. Б.  Інформатика та комп`ютерна техніка: Навчальний посібник, частина 1. Електронне  видання. Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця. 2017. 159с.

2. В. А. Баженов, П. С.  Венгерський.   Інформатика. Комп`ютерна техніка. Комп`ютерни технології. За ред.  В.А. Баженов, П.С.  Венгерський: Підручник. К.: Каравела, 2012. 496с.

3. Войтюшенко Н. М., Остапець А. І.  Інформатика та комп`ютерна техніка. Навч. посібник. К.: Центр учбової літератури, 2009, 564с.

4. Гуржій  А. М. та ін.   Інформатика та інформаційні технології: Підручник для учнів професійно-техничних навчальних закладів. Харьків: ООО «Компанія СМІТ», 2007. 352с.

5. Ткач Т. Б.  Інформатика та комп`ютерна техніка. Конспект лекції. Ткач Т. Б. Одеса 2019. 100с.

6. Кравчук С. О., Шонін В. О. Основи  комп`ютерної техніки: Підручник. К.: Політехника НТУУ «КПІ». 2005. 345с.

7. Фельман Л.П., Петренко А. І., Дмитрієва О. А. Чисельні методи в інформатиці . К.: Видавнича група ВНV 2006. 480с.

8. Ярмуш О. В., Редько М. М. Інформатика і комп`ютерна техніка: Навчальний посібник. К.: Вища шк. 2006. 359с.

 

УДК 9(4укр) Історія та культура України.

1. Грицак Я. Нарис історії України Формування модерної нації ХІХ–ХХ століття. К. Генеза, 2019. 656с.

2. В.В. Іваненко Г.Г. Кривчик Історія і культура України електрон.Підручник для студ. роднич.і техн. спец. - Д. ДНУ ім. Олеся Гончара, 2016. – 206

3. О. Ю. Павлова, Т. Ф. Мельничук, І. В. Грищенко, В. В. Панталієнко, С. А. Сироватський, Т. М. Мисюра.Історія української культури. Навч. посіб./ За ред. О. Ю. Палової – К.:Центр учбової літератури, 2012. – 368 с.

4. Бойко О.Д. «Історія України». Навчальний посібник.К.:Академвидав,2006-686с.

5. Бойко О.Д. «Історія України». Навчальний посібник.К.:Академвидав,2018

6. Білоцерківський В. Я. Історія України: Навчальний посібник. — К.: Центр учбової літера-тури, 2007. — 536 c.

 

Матеріалознавство та термічна обробка металів і зварних з'єднань.

1. Боброва Т. Б. Основи матеріалознавства. Навчальний посібник. 2019 рік.-104 с.

2. Курська Т.М. Матеріалознавство та технологія матеріалів. Конспект лекцій. УЦЗУ, 2008.-136 с.

3. Опальчук А. С., Котречко О. О., Роговський Л. Л.,Семеновський О. Є., Роговський І. Л. Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів. Лабораторний практикум: посібник для вищих навчальних закладів IIIIV.

 

Опір матеріалів.

1. Мартиненко А.О., Подворний А.В. Опір матеріалів (спеціальний курс). Частина 1. Навчальний посібник .- Рівне :НУВГП, 2010. – 334 с.

2. Шваб’юк В. І.  Опір матеріалів: Підручник. – К.: Знання, 2016. — 400 с.

3. Писаренко Г. С. та ін. Опір матеріалів: Підручник  2-ге видання,допов. І переробл.- К.: Вища шк.., 2004.-655 с.

4. УДК 539 Писаренко Г.С. та ін. Опір  матеріалів: Підручник. Г. С. Писаренко, О. Л. Квітка, Е. С. Уманський.

 

УДК 577  Основи екології.

1. Білявський Г. О. Бутченко Л. І. Основи екологіі: теорія та практикум. Навч. посібник.   К.: Лібра. 2004. 368с.

2. Г.О. Білявський Р. С. Фурдуй І. Ю. Костіков.  Основи екологіі: Підручник К.: Либідь. 2005, 408с.

3. Кучерявий В. П. Екологія.  Львів: Світ. 2001- 500с.

4.  Салтовський  О. І.  Основи соціальної екології : Курс  лекцій. К.: МАУП. 1997  168с.

5. Злобін Ю. А. Кочубей Н. В. Загальна екологія: Навчальний посібник. 2ге вид. стер. Суми: ВТД « Університетська книга» 2005  4169 с.

6. Малимон С. С. Основи екології. Підручник. Вінниця: Нова Книга. 2009. 240 с.

7. Царик Т. Є. Файрута В.В. Основи екології . Електронна версія. Тернопіль 2009.  131 с.

8. Білявський Г. О. та ін.  Основи екології: Підручник  2ге вид. — К.: Либідь. 2005.  408 с.

 

Основи економічної теорії.

1. В. А. Предборський, Б .Б. Гарін, В. Д. Кухаренко. Економічна теорія. Під редакцією  В. А. Предборського-К.: Кондор, 2003.  492 с.

2. В. Д. Базилевіч. Економічна теорія. Політекономія. Підручник За ред. В. Д. Базилевіча. 6-те вид., перероб. І доп.- К.: Знання-Прес, 2007.-719 с.

3. Білецька Л. В., Білецький О. В., Савич В. І.: Економічна теорія. Політекономія. Мікроекономіка. Макроекономіка. Навч. пос. 2-ге вид. перероб. Та доп.-К.: Центр учбової літератури, 2009-688 с.

4. Основи економічної теорії: Навч. посіб. 3-тє вид., перероб. та доп. Дзюбик С.Д., Ривак О.С. К., 2014. — 423 с.

5. Чухно  А. А. Основи економічної теорії. 582 с.

 

Основи менеджменту та маркетингу.

1. Балабанова Л. В., Холод В. В., Балабанова І. В. Маркетинг підприємства. Навч. посіб.– К.: Центр учбової літератури, 2012. – 612 с.

2. Сенишин О. С., Кривешко О. В. Маркетинг : навч. посібник. Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2020. 347 с.

3. Снітко Є. О., Завгородня Є. Є. С-53 Менеджмент: підруч. для студ. ден. та заоч. форм навч. першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 073 „Менеджмент за освітньою програмою „Менеджмент організацій і адміністрування Єлизавета Олександрівна Снітко, Євгенія Євгеніївна Завгородня; ДP «Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка›› – Старобільськ: Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка››, 2018. – 281 с.

4. Куценко В. М. Маркетинговий менеджмент: Навч. посіб. — К.: МАУП,2003. — 184 с.

 

УДК 331 Основи охорони праці.

1. Винокурова Л. Е. Васильчук М. В. Гаман М. В. Основи охорони праці: Підручник для проф. тех. нач. закладів. К.: Вікторія. 2001. 192с.

2. Гандзюк  М. П. Желібо Є. П.  Халімовський М. О. Основи охорони праці: Підручник. К.: Каравела. 2004. 408с.

3. Пістун І. П. Охорона праці на автомобільному транспорті. Навч. Посібник. Суми: ВТД «Університетська книга» 2006.

 

УДК 373  Основи правознавства.

1. Наровлянський О. Д. Правознавство: Підручник. К.: Грамота. 2010. 232с.

2. Загальна теорія держави і права. Підручник. Харків  2018.

3. Бандурка  О. М. Теорія держави і права. Харків  2018.

 

УДК 1 Основи філософських знань.

1. О. Г.  Данильян О. П.  Дзьо­бань. Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни «Філософія» для аспірантів (здобувачів вищої освіти ступе­ня доктора філософії) уклад.: 2 ге вид. переробл. і допов.  Харків: Право. 2019. 42 с.

2.  Шрамко Т. І.  Шрамко Ю. Т.  Філософія: Навчальний посібник. Львів: Новий Світ  2000, 2020. 346 с.

 

Політологія.

1. В. С. Бліхара. Політологія: навчально-методичний посібник (у схемах і таблицях)  за наук. ред. проф. В. С. Бліхара. Львів: ПП «Арал», 2018. 540 с.

2. Струкевич О. К., Конотопенко О. П., Лапшин С. А. Навчальний посібник для студентів усіх спеціальностей (доповнено) – Вінниця: Нілан-ЛТД, 2016 р. – 403 с.

 

Психологія.

1. Мапко Л. А. Основи психології та педагогіки: навчальний посібник для студентів заочної форми навчання. Л. А МАцко, М.Д. Прищак, В. Д. Годлевська. Вінниця: ВНТУ 2009-163 с.

2. Степанов О. М., Фіцула, М.М. Основи психології і педагогіки. навчальний посібник, вид 2-ге., випралене, доповнене., Київ, Академіка, 2006-265 с.

 

Санітарно- технічне обладнання будівель.

1. Гуденко В. І., Гуденко В. М. Санітарно-технічне обладнання будівель: Навчальний посіб-ник., – К., 2010. – 303 с.

 

Слюсарна практика.

1. Литвинчук Г.Р. Опорні конспекти із слюсарної справи. Посібник для професійно-технічного навчання трактористів-машиністів сільськогосподарського виробництва. Призначено на допомогу педагогічним працівникам та слухачам професійно-технічних навчальних закладів Мінагрополітики України. Київ-2008.-124 с.

2. Попов А.Ф., Пахар Т. В., Паржицький О. В. Основи  слюсарної справи : навчальний посібник. Чернівці: Букрек, 2020. 224 с.

3. Макієнко M. І.  Загальний курс слюсарної справи: Підручник  Пер. з рос. В. К. Сидоренко.—К. : Вища шк., 1994.— 311 с.

 

УДК 316 Соціологія.

1. Кузменко Т. М. Соціологія. Навч. посібник. К. Центр учбової літератури. 2010. 320с.

2. Примуш М. В. Загальня соціологія. Навч. посібник. К.: Професіонал. 2004. 590с.

3. Городяненко В. Г. Соціологія

4. Методичні вказівки для самостійної роботи курсу «Соціологія» для студентів усіх спеціальностей.

 

Технічна механіка.

1. М. А. Павловський.  Механіка: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. Київ. Техніка 2002.-511 с.

2. Шпачук В. П. Технічна механіка: навчальний посібник (для студентів денної і заочної форм навчання бакалаврів за напрямом 6.050701 –«Електротехніка та електротехнології»)  В. П. Шпачук, М. С. Золотов, В. О. Скляров; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. –Харків : ХНУМГ, 2015. – 277 с.

3. Кіницький Я.Т. Теорія механізмів і машин.: Підручник. Київ  Наукова думка 2002.-663 с.

4. Омаров М. А. Основи теоретичної механіки. Ч. 1: навч. посібник. –Харків: ХНУРЕ, 2017. – 184 с.

 

Технологічна практика (Будівництво і цивільна інженерія).

1. Система проектної документації для будівництваПРАВИЛА ВИКОНАННЯ ПРОЕКТНОЇ ТА РОБОЧОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ ДСТУ Б А.2.4-43:2009 (ГОСТ 21.502-2007, MOD)

 

Технологія ремонтно-будівельних робіт.  Експлуатація і ремонт будівель і споруд.

1.  Клименко Є.В.  технічна експлуатація та реконструкція будівель  і споруд: Навчальний посібник. К. Центр навчальної літератури. 2004.-304 с.

2. Якименко О. В. Технічна експлуатація будівель та споруд : навч. посібник О. В. Якименко, К. О. Кіктьова ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ваім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 247 с.

3. ЕКСПЛУАТАЦІЯ БУДІВЕЛЬ.  Конспект лекцій для студентів спеціальності: «Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн» денної форми навчання. Редакційно-видавничий відділ Луцького національного технічного університету ЛЮБЕШІВ 2014

 

УДК 811.161 Українська мова (за професійним спрямуванням).

1. Гінзбург М. Д. Українська ділова і фахова мова. К. ІНКОС. 2006

2. Козачук Г. О. Українська мова. Практикум. Навч. посіб. 2-ге вид., переробл. І допов. К.: Вища школа, 2008. 414с

3. Погиба Л. Г. Складання ділових паперів. К.: Либідь, 2002.

4. Кацавець Г. М. Паламар Л. М. Мова ділових паперів: Підручник. К.: АЛЕРТА 2004. 320с.

5. Підгубська В. Ю. Голубовська І. В. Українська  мова за професійним спрямуванням. Навчальний посібник.  Житомир: ЖДУ ім. Івана Франка 2002. 192с.

6. Боть  Л. П.  Денисенко З. М. Українська мова. Посібник  для абітурієнтів у 2-ох частинах. Ч. 1. Черкаси: ЧНУ, 2014.  100с.

7. Литвинська  С. В.  Сібрук А. В.  Ділова  українська  мова: Навчальний посібник. К.: НАУ, 2021. 125с.

8. Брус М.П. Українське  ділове мовлення: Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей  Марія Брус. третє доповнене видання. Івано-Франківськ: Тіповіт, 2014. 306с.

9. Шевчук С. В. Клименко І. В.: Українська мова за професійним спрямуванням.: Підручник. 2-ге вид., виправ і доповнен. К Алерта, 2011 696 с.

 

УДК 53 Фізика.

1. Клапченко В.І. Фізика в будівництве :навчальний посібник/ Клапченко В.І. та ін..- К.: КНУБА,2011.-252с.

2. Бушок Г. Ф.  Вангер  Є. Ф. Курс фізики: Кн.1.: Навч. посібник. К. Вища школа. 2002. 375с.

3. Бушок Г. Ф.  Вангер  Є. Ф. Курс фізики: Кн. 2.: Навч. посібник. К. Вища школа. 2003. 378с

4. Кучерук  І. М. та. ін.  Загальний курс фізики: том 1. Навч. посібник. К. «Техніка», 2006

5. Кучерук  І. М. та. ін.  Загальний курс фізики: том 2. Навч. посібник. К. «Техніка» 2001

6. Кучерук  І. М. та. ін.  Загальний курс фізики: том 3. Навч. посібник. К. «Техніка» 1999

7. Чолпан П. П. Фізика: Підручник. К.: Вища школа 2003. 567с.

8. Дмітрієва В. Ф.  Фізика: Навч. посібник. К. Техніка. 2008.

9. Петченко О. М.  Загальні основи фізики: Навч. посібник. Харьків. ХНАМГ 2007.

10. Гаркуша  І. П.  Загальний курс фізики. Збірник задач. К. Техніка. 2003.

11. Ляшенко  Я. О.  Збірник задач з фізики з прикладами разв`язування. Суми, СДУ 2013.

 

УДК 796  Фізичне виховання.

1. Присяжнюк С. І. Курс лекцій з фізичного виховання: навчальний посібник для студентів технічних вищ. навчальних закладів С. І. Присяжнюк,  Д. Г. Оленєв. К.: Видавничий центр НУБіП України, 2015. 420 с.

2. Хрипко Л.В. Конспект лекцій з дисципліни «Спеціальна фізична підготовка» Дніпро.: 2019  16с.

 

УДК 546 Хімія.

1. Григор`єва В. В. та ін. Загальна хімія: Підручник. К.: Вища школа. 2009. 471с.

2. В. І. Булавін. та ін.  Загальна хімія: Навчальний посібник  В. І. Булавіна 2ге вид., перероб. Та доповн. Харків: НТУ ХПІ, 2019. 376 с.

Фахові видання.

1. Журнал Охорона праці і пожежна безпека.

2. Журнал Пожежна та техногенна безпека.

3. Журнал Автоматичне зварювання.

4. Український журнал будівництва та архітектури.

 

Теоретична механіка.

1. Г.А. Багнюк, М.Р. Галанзовська, В.В Наконечний, Л.С. Серілко П 69 Практикум з теоретичної механіки. Статика, кінематика. Частина 1. Навчальний посібник. – Рівне: НУВГП, 2014. – 162 с.

2. Ердеді та ін. Технічна механіка. Розділ 1 - Теоретична механіка. Київ «Вища школа» ; 366 с.

3. Мамаєв Л. М.Збірник задач з теоретичної механіки : навч. посіб. / Л. М. Мамаєв, О. В. Нікулін, В. Ю. Солод. — Кам’янське : ДДТУ, 2018. — 247

4. Павловський М.А. Теоретична механіка. Підручник. Київ «Техніка» 2002. -511с.

5. Павловський. Теоретична механіка. Збірник задач . – Київ .: Техніка,2007.-400 с.

6. Шпачук та ін. Технічна механіка. Навч. Посібник. Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. –Харків : ХНУМГ, 2015. – 277 с.

7. Шпачук, Скляров. Технічна механіка. Конспект лекцій. В. П. Шпачук, В. О. Скляров; Харків. нац.ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 179 с.

8. Штанько та ін. Теоретична механіка. Навчальний посібник. НУ « Запорізька Політехніка» 2021. — 464 с.

9.Штанько, Шевченко та ін. Теоретична механіка. Навчальний посібник . Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 376 с.

 

Опір матеріалів.

1. Ердеді та ін. Технічна механіка. Розділ 2 - Опір матеріалів. «Вища школа». Київ-1983;

2. Мильніков. Опір матеріалів. Конспект лекцій. Тернопіль: Видавництво ТНТУ, 2010. − 257с.

3. Писаренко та ін. Опір матеріалів. Підручник. К.: Вища школа .,2004.-655 с.

4. Філатов. Опір матеріалів в задачах і прикладах. Навчальний посібник. Кн. 1 : Навч. посіб. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2019. – 360 с.

5. Чихладзе. Опір матеріалів. Підручник для студентів будівельних спеціальностей транспортних вузів. – Харків: УкрДАЗТ, 2011. – 366 с.

6. Швабюк. Опір матеріалів: Підручник. – К.: Знання, 2016. — 400 с.

7. Шпачук та ін. Технічна механіка. Навчальний посібник. Харків : ХНУМГ, 2015. – 277 с.

 

Деталі машин.

1. Баранова. Деталі машин. Метод. рекомендації для практичних робіт. МИКОЛАЇВ 2017.-51 с.

2. Гайдамака. Деталі машин. Основи теорії та розрахунків. Навчальний посібник. Харків : НТУ «ХПІ», 2020. – 275 с.

3. Ердеді та ін. Технічна механіка. Розділ 3 - Деталі машин. Київ «Вища школа », 1983.-366 с.

4. Карнаух, Таровик. Деталі машин. Конспект лекцій. Краматорськ : ДДМА, 2017. – 26 с.

5. Мархель. Деталі машин. Навчальний посібник.-К.:Алерта,2005.-368 с.

6. Полешко, Блощицин. Деталі машин. Лабораторний практикум. Навчальний посібник.-К.: НТУУ «КПІ», 2011.-86 с.

7. Хомик. Деталі машин. Курс лекцій. Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2016. – 160с.

УВАГА! Дистанційне навчання! З 01.06.2023 новий розклад!