дніпровський центр професійно-технічної освіти державний професійно-технічний навчальний заклад офіційний веб-сайт

АТЕСТАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

АТЕСТАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Атестація педагогічних працівників - це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначається відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання.

Метою атестації є стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу.

Основними принципами атестації є відкритість та колегіальність, гуманне та доброзичливе ставлення до педагогічного працівника, повнота, об'єктивність та системність оцінювання його педагогічної діяльності.

Атестація педагогічних працівників проводиться відповідно до Закону України «Про освіту» (стаття 54) з метою активізації їхньої професійної діяльності, стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня фахової майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу і авторитету вчительської праці та забезпечення ефективності навчально-виховного процесу.

Базовим документом, який регламентує порядок атестації педагогічних працівників, є Типове положення про атестацію педагогічних працівників, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 06 жовтня 2010 року № 930.

Атестація педагогічних працівників навчальних та інших закладів є обов'язковою.

ГРАФІК ТА ПЛАН ЗАСІДАНЬ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ у Дніпровському центрі професійно-технічної освіти в 2016-2017 н.р.
№ з/п Дата Порядок денний
1 10.10.2016

Розгляд заяв педагогічних працівників на участь в атестації, перенесення строку атестації та затвердження списків на проходження атестації в 2017 році.

2 12.10.2016

Розгляд подання голови атестаційної комісії Центру про присвоєння педагогічних звань (категорій), про відповідність раніше присвоєному педагогічному званню, про включення до списків на атестацію педагогічних працівників у разі зниження ними рівня професійної діяльності.

Затвердження графіка проведення атестації, плану роботи атестаційної комісії на 2016-2017 н.рік

3 23.12.2016

Заслуховування експертних груп за напрямками рівня професіоналізму педпрацівників, які атестуються.

Вивчення рівня навчальних досягнень учнів з предмета (дисципліни), що викладають педагогічні працівники, які атестуються.

Про участь педагогічних працівників, які атестуються у роботі методичних об'єднань, фахових конкурсах та інших заходах, пов'язаних з організацією навчально-виховної роботи.

4 14.02.2017

Про результати ознайомлення з навчально-плануючою документацією, розгляд результативності та якості роботи педпрацівників (участь в олімпіадах, якість зрізів знань та інше).

Про результати вивчення педагогічної діяльності осіб, які атестуються, на підставі відвіданих уроків, позанавчальних заходів. Участь педпрацівників в обласних секціях, виставках, конкурсах фахової майстерності, тощо.

5 14.03.2017

Звіт голів методичних комісій про участь педпраців- ників, які атестуються, у роботі методичних об’єднань, виявлення творчих та організаторських здібностей, виконання педагогічними працівниками своїх посадових обов’язків.

Обговорення і затвердження атестаційних характе-ристик та ознайомлення з ними педпрацівників.

Прийняття рішення щодо атестованих.

6 28.03.2017

Підсумкове засідання:

Ознайомлення педпрацівників з рішенням атестаційної комісії І рівня.

Підписання атестаційних листів.